Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny,oznacza to że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów sklepu internetowego.
 2. Administratorem i właścicielem danych osobowych przetwarzanych w www.adrenalinawear.pl jest FORZA TOMASZ WÓJCIK UL.RYNEK 47 27-400 OSTROWIEC ŚW. NIP-6612267341,REGON-260700256.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 Nr133,poz883 ze zm.),zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.2002 Nr144,poz1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada wszelkich starań w celu ochrony interesów osób których dane dotyczą,a w szczególności zapewnia że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.Zbierane dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.Poprawne i adekwatne do celów,w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacji osób których dotyczą,nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Niezdefiniowane a użyte w niniejszym regulaminie promocji określenia są tożsame z określeniami zdefiniowanymi w regulaminie sklepu internetowego.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator danych zbiera samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich,dane osobowe Klientów sklepu internetowego takie jak:
  • pliki cookie
  • dane o wykorzystaniu
  • adres e-mail
  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • nazwa użytkownika
  • adres pocztowy (ulica,numer domu lub mieszkania,kod pocztowy)
 2. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Klienta lub automatycznie zbierane podczas korzystania ze sklepu internetowego.
 3. Wykorzystywanie plików cookie lub innych narzędzi monitorowania służy jedynie do identyfikacji Klientów i zapamiętywania ich osobistych preferencji,w celu należytego i efektywnego świadczenia usług.
 4. Klient ponosi osobistą odpowiedzialność za dane stron trzecich opublikowane lub udostępniane w sklepie internetowym i deklaruje  prawo do komunikowania się z nimi zwalniając Administratora danych z wszelkiej odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
 5. Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora danych i w innych miejscach.Aby uzyskać więcej informacji,należy skontaktować się z Administratorem danych.
 6. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do świadczenia usługi dla Klienta,lub też przez okres określony przez cele o których mowa w polityce prywatności.Klient może w każdej chwili zwrócić się do Administratora danych o zawieszenie lub usunięcie jego danych.

PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane dotyczące Klienta są zbierane w celu umożliwienia świadczenia usług w sklepie internetowym,jak również do celów takich jak:
  • analityka
  • interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi
  • komentowanie treści
  • obsługa płatności
  • wyświetlanie treści z zewnętrznych platform
  • zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
 2. Administrator danych przetwarza dane Klientów w sposób prawidłowy,podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem,ujawnieniem,modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
 3. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów lub narzędzi IT,zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.
 4. Poza Administratorem danych,w niektórych przypadkach dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu lub podmiotów zewnętrznych.
 5. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora danych,w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej aplikacji lub związanych z nią usług.Użytkownik powinien być świadomy faktu,że Administrator danych może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz.

UPRAWNIENIA KLIENTÓW

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.Niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji właściwej umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy,której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art.23 ust.4 ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 4. Klienci mają prawo w każdej chwili dowiedzieć się czy ich dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem danych aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia,anulowania,aktualizacji lub poprawy ich przekształcenia do postaci anonimowej albo do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa,a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.
 5. Wnioski w zakresie o którym mowa w ust.4 powyżej należy przesyłać do Administratora danych,korzystając z informacji kontaktowych podanych we wstępie niniejszego dokumentu.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich użytkowników na tej stronie.Zaleca się aby sprawdzać stronę możliwie często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną w stopce.
 2. Jeśli Klient sprzeciwia się którejkolwiek ze zmian w polityce prywatności Klient musi zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego i może zażądać aby Administrator danych usunął jego dane osobowe.Jeśli nie skierował takiego żądania,aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych użytkowników,jakie posiada Administrator danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep internetowy może zapewnić użytkownikowi dodatkowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.
 2. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,utratą,uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Administratora danych w dowolnym momencie.Informacje kontaktowe znaleźć można we wstępie niniejszego dokumentu.
Zamawiam
test